SIDERITOS

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

HEXAEDRITO

-0

IIAB

-

-

-

BRASIL - TO

2015

ACHADO

Meteorito Metálico Hexaedrito IIAB.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO GOSSEIRO

IC

-

-

-

BRASIL - BA

1784

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Grosseiro IC.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO GROSSEIRO

-

Sem Grupo

-

-

-

BRASIL - GO

1992

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Grosseiro e sem grupo.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO MÉDIO

IIIAB

-

-

-

BRASIL - MA

1974

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Médio IIIAB.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO FINO

IVA

-

-

-

BRASIL - SC

1986

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Fino IVA, altamente intemperizado.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO MÉDIO

IIIAB

-

-

-

BRASIL - RJ

1947

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Médio IIIAB.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

-

-

Sem Grupo

-

-

-

BRASIL - MG

1918

ACHADO

Meteorito Metálico Não Agrupado.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO FINO

-

Sem Grupo

-

-

-

BRASIL - MG

1965

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Fino sem grupo.

Metálico

TIPO:

CLASSE:

CLAN:

GRUPO:

TIPO PET.:

EST. CHOQUE:

INTEMPERISM0:

PAÍS:

ANO:

A/Q

ACONDRITO

OCTAEDRITO MÉDIO

-0

IID

-

-

-

BRASIL - RS

1908

ACHADO

Meteorito Metálico Octaedrito Médio IID.

ENTRE EM CONTATO

whatsapp

+55 (21) 98899-7596

© 2019 Aimeteorites.